lørdag den 17. oktober 2015

VM / WC 2015

Så vi endelig landet efter vores tur til Italien, som i år var et lidt andet VM, end tidligere.
Læs videre for at få den fulde sandhed ;)
Jeg har siden 2012, deltaget med både Primadonna og Cider på landsholdet, og begge har været udtaget til både individuelt og hold. Da Primadonna blev syg i starten af året, tøvede jeg ikke med at trække hende, og selvom jeg er glad for vi har kunnet starte stille op, og ikke stresse over udtagelser, så var det en mærkelig følelse ikke at skulle have den blå med, da hun de foregående år, har vist at kunne være med der hvor det var rigtig sjovt!


Cider har rykket enormt i år, måske fordi der også har været mere trænings fokus på hende når det handlede om agility. Hun har sat fart, blevet teknisk ekstrem dygtig, og løbefelterne har igen i år gået super, og været sikkerheden selv det meste af året, så det var stadig rigtig spændende at skulle til vm med hende i år, da mine forventninger nok var skruet lidt højere op, som tiden gik i løbet af året, og jeg fulgte hendes udvikling….


Dog har jeg (igen) bøvlet med lidt ”små skader”, så træningen er ikke blevet til så meget i slutningen af sæsonen. Udover det havde Cider gået med lidt opspændt lænd omkring NM, og det viste sig at der var en løbetid på vej. Jeg var glad for det blev ved inden VM, så jeg ikke blev tvunget til at skulle løbe sidst! Det endte jeg dog alligevel med at tage tilbage.. :/ Da vi også overtog Numbers datter Remix for en periode, var det med at prioritere tiden korrekt, derefter kom Movie og Prima i løbetid, så der var også noget planlægning parring/ikke parringer, hvordan? Dyrlæger, tests? Rejse til udlandet? Osv? Og samtidig 3 helt tossede hanhunde, som var ved at gå ud af deres gode skind af frustration af 3 løbske tæver i træk L Så optakten kunne have været bedre, meeen, Cider kunne de ting hun kunne, og jeg stolede på vores grundtræningJ

Søndag d. 4. oktober kørte Dennis og jeg mod Jylland, da vi skulle kører sammen med Allan, Susanne og lille Alexander.. Allan og Susanne havde forsøgt at forberede os på at de ikke vidste hvordan Alexander ville reagere på den lange tur, men det skulle vise sig at være mig som var problemet…. Køresyg stort set fra start til stop L Dog var alle søde og tog meget hensyn til mig hele vejen, og jeg følte mig som en prinsesse, en syg en af slagsen, men de behandlede mig fantastisk trods min lidt korte lunte og hyppige trang til mad og toiletbesøg ;)


Alexander viste sigt næsten at være den nemmeste på turen, og charmerede sig ind på os alle med sine grin og latter J Cider var/er så nem så nem, og sov hele vejen…! Det viste sig dog at der var en grund til hun var så god til det med at sove…. For det fortsatte stort set hele ugen L

Efter 1. spring hold løb, havde jeg en mærkelig fornemmelse… Jeg kunne ikke rigtig tænde hende op inden, og hun løb heller ikke til på banen?  Hendes tid viste sig at være okay, sammenlignet med resten af verden, Efter agility hold løbet, hvor hun værgede vippen, og stadig ikke løb igennem, var jeg mere bange for en skade…. Nu kunne Dennis også se at hun ikke var så aggressiv og eksplosiv på banen som hun plejede, og vi undrede os meget… Så talte vi frem, 3 uger siden løbetid.. Falsk drægtig??? Hun var træt, sov meget, virkede uoplagt, og søgte meget efter mad.. Min veninde fra Finland som er dyrlæge kiggede så på hende… Ingen skade, umiddelbart ingen underlivs betændelse, men helt sikker falsk drægtig, hun havde endda mælk i brysterne L Øv øv øv, totalt dårlig timing…


Jeg havde super hold kammerater som gjorde et fantastiske arbejde, og med fejlfrie løb, selv leverede vi 2 løb med 5 fejl i hver. 1 med nedrivning af hjulet, og en med opgangsfejl på vippen...
Holdet endte som nr. 8, men med en samlet tid bedre end nr. 1, såå tæt på ;)

Lørdag var det individuel spring løb-...
Banen var ikke lige vores styrker., men vi kæmpede os igennem og var fejlfrie, dog en masse steder vi kunne have forbedret :( så jeg var meget overrasket over at lande på en 8. plads efter dette løb!


Søndag var det individuelle agiliy løb..
Vi havde noget tid at indhente, så der var kun en vej her! Så fik vi banen... Hmm, jeg synes ellers ikke der er så meget Cider og jeg ikke kan, meen, endnu engang formåede dommeren at udfordre os på vores svagheder.. Dette VM har virkelig gjort mig klar over jeg har nogle huller i min træning.. Mange ting hvor jeg har taget lidt for "nemt" på det, og ikke udfordret os nok i løsninger på kombinationer hvor vi har kunne optimere vores fart til 100% og kunne ligge max press med 100% sikkerhed.. Ting hvor jeg tænkte, det kan Prima, hvorfor kan Cider ikke....
Jeg kom frem til at det fordi Cider er så sød... ALT for sød ved mig...

Tvivler jeg eller er bag ud, så venter Cider på mig og spørger, Prima tonser bare af sted og tager det første og det bedste.. Derfor har jeg været nødt til at træne Prima i korrektioner i meget høj hastighed, selvstændige slalom indgange, forskel på uden om/kom i mellem men på afstand, kommando/forhindrings diskriminering på afstand osv.. Hvor jeg har taget for nemt på det med Cider, da jeg altid har kunne nå det, ellers satte Cider bare farten ned så jeg kunne. Men her hvor vi skulle vinde hver hundrededel vi kunne kom, vi til korte på alle disse ting, og kunne jo ikke "bare tage det i det tempo der passede på det fejlfrie løb". Så jeg skulle udtænke løsninger som gav det hurtigste MEN fejlfrie løb.. For vi lå stadig på en god placering efter spring løbet, og der var stadig 7 andre foran mig som skulle  fejlfrit igennem, og i bedre tider!
VM er en fed konkurrence, for det handler ikke kun om at være hurtigst, det handler også om at få de to fejlfrie løb som tæller til det samlede resultat, så ja man kan give den fuld gas og tænke "går den så går den", men det går ikke hvis man ender i disk eller fejl ;) Så det handler om en god balance mellem fart og teknik :)

Jeg havde nogle nøgle punkter jeg skulle være for at ting kunne lykkes..
På rette side af slalom, komme forbi tunnel udgangen inden a'et, og være 1 m foran nedgangsfeltet på balancen, for at hun ville få sit felt, og komme over korrekt spring...
De første ting lykkes, men jeg kom ikke afsted på springet før balancen.... :( Jeg er ikke lige frem i min bedste form lige nu, så at nå foran Cider med RC på balancen, når vi starter samtidig, er temmelig umuligt.....
Selvom jeg har haft svært ved at acceptere dette min form til et VM ikke var i top, så var der ikke så meget at gøre ved det :)

Da jeg når opgangen af balancen, og mærker hun er ved at overhale mig, må jeg tage en hurtig beslutning.. Hvis jeg ikke nåede min. 1 m foran feltet, kunne der ske 1 af 3 ting....
1, hun løber i tunnellen.
2, hun løber skråt af og søger tunnellen og tager ikke feltet.
3, hun søger tunnellen og løber mellem tunnel og spring....
Ingen af de senarier gav det "fejlfrie løb". Jeg tænkte jeg vlle forsøge at sige felt, (som var hendes stopfelts kommando, dengang hun havde stopfelt for 2 år siden, og kun brugt 1 gang siden, som var i maj måned). Mit håb var at hun tog farten af, så jeg kunne nå foran og luntede af i feltet, og jeg kunne nå at skubbe hende på den rigtige side af springet efter... MEN hun vælger at reagere med det samme, og tydeligvis må blive forvirret, da hun stopper midt på nedgangen, hvor hun normalt skal have forben i græsset ved felt kommando. Jeg ved derefter ikke hvad hun så vil, springer hun så derfra? Men hun er sød (som hun plejer), og går ned i feltet, og vi kan fortsætte... hendes vippe var også en smule langsom, og vi mister tid begge steder, og derfor ikke i super tid, men vi var fejlfrie...Det blev ikke til en medalje, til Cider og mig, men til en kanon flot 4. plads kun 0,13 sek til nr. 3!
Er jeg skuffet?? Det kommer lidt an på hvordan jeg ser på det....
Var jeg i bedre form, og troede Cider ikke hun havde 10 babyer i maven, så vi kunne have gjort vores absolut bedste, så havde jeg været ovenud lykkelig for at være så tæt på... MEN nu hvor jeg ved jeg kunne have været bedre, og hurtigere, hvis jeg ikke havde været så tung i rø... ;) Og Cider som manglede de sidste 10% som hun ellers havde fået ekstra i løbet af året.. Så kunne det havde været rigtig sjovt ;)
Mange siger "I tager dem bare næste år", jaa, jeg tror faktisk de har ret, det kunne vi nok have gjort...hvis vi kunne gå i trænings lejr nu, og forbedrede os til næste år.. Men denne vinter kommer nok til at bestå mest af selvstændigheds-træning ;)
Næste år håber vi måske at kunne heppe på en i stor klasse i stedet, og så holder de små måske en pause fra de rød hvide farver :)

Inderst inde er jeg hunde stolt over min 4. plads, over igen at kunne være med i toppen til et VM, og denne gang også med et lille "handikap" :)

Tusinde tak Cider for at gøre dit bedste, også selvom du ikke havde det nemt! Jeg ved hvordan du har det :)
Og nu vil vi gå på barsel ;)

Tusinde tak til Allan, Susanne og Dennis for at have hjulpet mig igennem denne uge!
Og tusinde tak til verdens bedste supportere som heppede hjemmefra!!

--------------------------------------------------------------------

English
So we finally landed after our trip to Italy, which this year was a little different VM, than before.
Read on to get the full truth ;)

I have since 2012, participated in both Primadonna and Cider in the national team, and both have been selected for both individual and team. When Primadonna got ill at the beginning of the year, I did not hesitate to pull her of the team selections, and although I'm glad we were able to start the run, and not stress over getting points, so it was a strange feeling not having to have the blue one with me, when she previous years, has been shown to be in there when it was really fun!

Cider has developed enormously this year, perhaps because there has also been more training focused on her when it was all about agility. She has accelerated, been technically extremely proficient, so it was still really exciting to the world cup with her this year, since my expectations was probably crank higher, as time went on during the year, and I followed her development ....

Sunday. October 4 drove Dennis and I to Jylland when we were running together with Allan, Susanne and little Alexander .. Allan and Sue had tried to prepare us, that they did not know how Alexander would react to the long trip, but it turned out to be me that was the problem .... Carsick virtually from start to stop :)( All was all sweet and took good care of me all the way, and I felt like a princess, a sick one, but they treated me great despite my short temper and food cravings and using the toilet a lot ;)

Alexander showed almost to be the easiest on the tour, and charmed away at us all with his laughter and laughter :) Cider was/is so easy, and slept all the way ...! It turned out that there was a reason she was so good at it sleeping .... For the continued virtually all week :/

After first jumping team run, I had a strange feeling ... I could not really get her exited before, and she ran not full speed? :( Her time turned out to be okay, compared to the rest of the world...
In agility team run, where she got a upcontact mistake on the seesaw, and still not run normally speed, I was more afraid of an injury .... Now Dennis could also see that she was not as aggressive and explosive on the course as usual and we wondered much ... So we counted, three weeks since heat.. False pregnancy ??? She was tired, slept much, and seeked much after food .. My friend from Finland who is veterinarian looked at her ... No 
injury , no immediate abdominal inflammation, but quite sure false pregnant, she had even milk in the breasts :( bad timing ...

I had super team mates who did amazing work, and with clean race, when we delivered two races with 5 faults in each.
The team ended as no. 8, but with a total time better than no. 1, close to real fun ;)

Saturday was the individual jumping run ...
The course was not just our strengths. But we fighted through and was clean, however, but a lot of places we could have improved :( so I was very surprised to end up in 8th place after this race!

Sunday was the individual agility run ..
We had some time to catch up, so there was only one way to go! Then we got the course design... Hmm, i don't think there is so much Cider and I can not do, but, once again the judge managed to challenge us on our weaknesses .. This championshipd has really made me realize I have some holes in my training... Many things which I have taken a little too "easy", and not strained enough in solutions of combinations where we could maximize our speed to 100% and could put max press with 100% certainty and clean runs .. things where I thought Prima can do, why can't Cider ....
I came to the conclusion that. Cider is to sweet ... WAY too nice to me ...

If I doubt, or is to slow and behind, then Cider waits and asks, Prima just go and take the first and the best .. why I have had to train Prima in corrections in very high speed, independent slalom entries , difference on out/came in between, but at a distance, command/obstacle discrimination in the distance, etc .. Where I've been too easy on it with Cider, as I always have been able to reach it, otherwise put Cider just slow down as I could. But here where we should win every hundredth we could, we are short on all these things, and could not "just take it at the pace that suited the clean run." So I had to think the solutions that gave the fastest BUT clean run .. For we were still in a good place after jumping run, and there were still seven others before me that should also be clean, and in better times!
WC is a great competition, it is not only about being fastest, it's also about getting the two clean runs that count for the overall result, then yes you can give it full gas and think "goes as it goes" but it will not go if you end up in the disk or faults ;) So it's a good balance between speed and technique :)

I had a few key points I should be for to succeed ..
Be on the right side of the slalom, get past the tunnel exit before the Aframe, and 1 meter in front of contact on the DW, so she would get the contact and get the correct jump after...
The first thing succeed, but I did not get off on the jump before the DW.... :( I'm not exactly in my best shape right now, so to get in front Cider with RC on the DWcontact , when we start at the same time, it is pretty much impossible .....  Although I have found it difficult to accept that my shape for a WC wasn't in the top, so there was not much to do about it :)

When I reach the entry of the DW and she gets in front of me, I must make a quick decision .. If I did not reach my. 1 m in front of the contact, it could happen one of three things ....
1, she runs into the tunnel.
2, she runs off before the contact, into the tunnel.
3, she seeks the tunnel and runs between the tunnel and jump ....
None of the scenarios gave the "clean run." I thought I coulnld try to say contact (which was her stopcontact command, and only used one time since 2years old,). My hope was that she took the pace of so I could reach in front and ambled to help after, and I could manage to push her on the right side of the jump after ... BUT she chooses to respond immediately and clearly must be confused because she stopped already at the apex, where she normally must have front legs in the gras.... I then didn't know how she would reach. she looked like she liked to just jump from there? But she's sweet, and goes down in the cotact and we can continue ... Her seesaw was also a bit slow and we lose both places, and therefore not super time, but we were clear.. ..

It was not a medal for Cider and me this year, but a fantastic nice 4th place only 0.13 seconds to no. 3!
Am I disappointed ?? Well, that depends on how I look at it .... :)
If I was in better shape, and Cider didn't thought she had 10 babies in the stomach, so that we could have done our best, and runned like we did all season, then I would have been deliriously happy to be so close  and getting a 4. place... BUT now that I know I could have been better and faster, if I had not been so heavy in a ...;) and Cider missing the last 10% which she had been gain extra during this year .. So it could have been really fun this year ;)

Many say "You just take them next year," Yes, I actually think they are right, we could probably have done that ... if we could go in training camp now, and improved us for next year .. But this winter will properbly be more about independence training ;)
Next year we hope maybe to cheer on a large dog instead, and then the small maybe keep a break from the red and white colors :)

Deep down, I am so really proud of my fourth place!! Once again to be able to be in the top of a World Championship, and this time also with a small "handicap" :)

Thank you Cider for you always trying to do your best, even if you did not have it easy! I know how you feel :)
And now we will go on maternity leave;)

Thank you to Allan, Susanne and Dennis for helping me through this week!
And many thanks to world's best supporters who cheered home !!